รับสมัครสมาชิก สสธท. อายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)

 

 cpct61

 

ข่าวดี !! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ยังเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)

และตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป รับอายุไม่เกิน 56 ปี

 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

- ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสามัญ)

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสมทบ)  ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา  มารดา  หรือบุตรของสมาชิก

ดาวน์โหลด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม