การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ขอแจ้งให้สมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบำรุงรายปี
สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2561 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนด สสธท. จะถือว่าพ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 15(4)


โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์   บัญชีเลขที่  402-779348-4 
ชื่อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย”
สาขาบิ๊กซีสุโขทัย

เมื่อท่านดำเนินการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำสลิปการโอนส่งให้ทางศูนย์ประสานงานฯ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
จึงจะถือว่าท่านได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
โทรศัพท์ 055-610599 หรือ 086-4464581

 

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561

รอบที่สมัครเป็นสมาชิก

วันที่เริ่มคุ้มครองการเสียชีวิต
(อุบัติเหตุ)

วันที่เริ่มคุ้มครองการเสียชีวิต
(ทุกกรณี)

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า+เงินบำรุงรายปี
ที่ต้องชำระเพิ่ม (บาท)

รอบ 1/2554 - 3/2559
(มี.ค.2554 - 31 ส.ค. 2559)

1 มิ.ย.2554 และ 1 ต.ค. 2559

3,904.00

รอบ 4/2559
(1 - 20 ต.ค. 2559)
 1 พ.ย. 2559 1 เม.ย. 2560 3,904.00
รอบ 5/2559
(1 - 20 พ.ย. 2559)
 1 ธ.ค. 2559   1 พ.ค. 2560 3,472.00 
รอบ 6/2559
(1 - 20 ธ.ค. 2559)
  1 ม.ค. 2560  1 มิ.ย. 2560 3,213.00
รอบ 1/2560
(1 - 20 ม.ค. 2560)
  1 ก.พ. 2560   1 ก.ค. 2560 2,846.00
 รอบ 2/2560
(1 - 20 ก.พ. 2560)
1 มี.ค. 2560 1 ส.ค. 2560 2,517.00
 รอบ 3/2560
(1 - 20 มี.ค. 2560)
1 เม.ย. 2560 1 ก.ย. 2560  2,111.00
 รอบ 4/2560
(1 - 20 เม.ย. 2560)
1 พ.ค. 2560  1 ต.ค. 2560 1,803.00
 รอบ 5/2560
(1 - 20 พ.ค. 2560)
 1 มิ.ย. 2560   1 พ.ย. 2560 1,506.00
 รอบ 6/2560
(1 - 20 มิ.ย. 2560)
1 ก.ค. 2560 1 ธ.ค. 2560 1,154.00
รอบ 7/2560
(1 - 20 ก.ค. 2560)
1 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2561 814.00
รอบวาระพิเศษ ก.ค. 2560 1 ส.ค. 2560 1 ก.ค. 2561 814.00
รอบ 8/2560
(1 - 20 ส.ค. 2560)
1 ก.ย. 2560 1 ก.พ. 2561 543.00
รอบวาระพิเศษ ส.ค. 2560 1 ก.ย. 2560 1 ส.ค. 2561 543.00
 รอบ 9/2560
(1 - 20 ก.ย. 2560)
 1 ต.ค. 2560 1 มี.ค. 2561  268.00
รอบ 10/2560
(1 - 20 ต.ค. 2560)
 1 พ.ย. 2560 1 เม.ย. 2561  20.00