เงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผล

เงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผล

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
 • สมาชิกที่ได้รับเงินปันผล เกิน 5,000 บาท
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกินเงินปันผลที่ได้รับของปีที่ผ่านมา และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์)

การส่งชำระ ชำระเงินต้นเมื่อได้รับเงินปันผลของปีนั้นๆ

รูปแบบการส่งชำระ ชำระแต่ดอกเบี้ย 


 
 

 

 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ)

การส่งชำระ ไม่เกิน 12 เดือน

รูปแบบการส่งชำระ ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม

 

 

 

 

เงินกู้สามัญ 2

เงินกู้สามัญ 2

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 500,000 บาท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับหุ้น เช่น 

ทุนเรือนหุ้น

ให้เงินกู้ไม่เกิน (บาท)

10,000 บาท

100,000

ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

500,000


อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์)

การส่งชำระ ไม่เกิน 72 เดือน และไม่เกินเกษียณอายุราชการ

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี 
สามารถเลือก ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร) ได้
(2) สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หลักประกัน ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน 250,000 บาท

1 คน

ตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป

2 คน

 

 

 

เงินกู้สามัญ 1

เงินกู้สามัญ 1

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 2,500,000 บาทและมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

            (1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 95% ของทุนเรือนหุ้น
            (2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) กู้ได้ในวงเงินดังต่อไปนี้

 • ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นเกณฑ์ 10% ของวงเงินกู้  เช่น

ทุนเรือนหุ้น

ให้เงินกู้ไม่เกิน (บาท)

230,000 2,300,000
240,000 2,400,000

ตั้งแต่ 250,000 ขึ้นไป

2,500,000

 • ใช้อายุครบบริบูรณ์ ของสมาชิก ณ วันรับคำขอกู้เงินสามัญ (หากมีเศษของวัน และเดือน ให้ปัดขึ้นเช่น 53 ปี 1 วัน ให้คิดเป็น 54 ปี) ดังนี้

อายุ (ปี)

วงเงินกู้สามัญสูงสุด (บาท)

น้อยกว่า 53 ปี

2,500,000

53

2,300,000

54

1,800,000

55

1,500,000

56

900,000

56 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
แต่ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท

อัตราดอกเบี้ย

(1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ร้อยละ 5.50 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ)
(2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ)

การส่งชำระ ไม่เกิน 200 เดือน และไม่เกินอายุ 65 ปี

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
สามารถเลือก ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร) ได้
(2) สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)เท่านั้น

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน


หลักประกัน

(1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ใช้ทุนเรือนหุ้นเต็มจำนวนหลังจากหักเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว(ถ้ามี)
(2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

       (2.1) จำนวนผู้ค้ำประกัน

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน 250,000 บาท 1 คน

250,000-500,000 บาท

  2 คน 

500,000-800,000 บาท  3 คน

มากกว่า 800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

5 คน

มากกว่า 2,000,000 บาท ถึง 2,500,000 บาท

6 คน


        (2.2) การทำประกันชีวิต

วงเงินกู้รวมกันทั้งหมด

ทุนประกัน (บาท)

หลักประกัน

ตั้งแต่ 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท

1,000,000

แนะนำ สสธท.

ตั้งแต่ 1,500,001 บาท ขึ้นไป

2,000,000

แนะนำ กสธท.

 

 

เงินกู้สามัญ 3

เงินกู้สามัญ 3

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 55-80 ปี ขึ้นไป 
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
 • ทุนเรือนหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
 • ต้องชำระเงินกู้สามัญ 2 หมดในคราวเดียวกัน

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์)

การส่งชำระ ไม่เกิน 100 งวด และไม่เกิน 80 ปี (สำหรับสมาชิกที่มีประกันอื่น)

การส่งชำระ ไม่เกิน 84 งวด และไม่เกิน 80 ปี (สำหรับสมาชิกที่ไม่มีประกันอื่น)

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้


 สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 6 งวด

หลักประกัน ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

250,000 บาท

 2 คน 

250,001-500,000 บาท 3 คน
500,001-800,000 บาท 4 คน
800,001-1,000,000 บาท 5 คน