ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทรวมกับหนี้ที่รับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้วไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ)

การส่งชำระ ไม่เกิน 12 เดือน

รูปแบบการส่งชำระ ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม

หลักประกัน ทุนเรือนหุ้น

 

 

 

เงินกู้สามัญ 2

เงินกู้สามัญ 2

 

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทรวมกับหนี้ที่รับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้วไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 2                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  12 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 ขึ้นไป           ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  24 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 500,000 บาท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

ทุนเรือนหุ้น

ให้เงินกู้ไม่เกิน (บาท)

 50,000-100,000 บาท

250,000

ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

500,000


อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.00 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์)

การส่งชำระ ไม่เกิน 72 เดือน และไม่เกินเกษียณอายุราชการ

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี 
สามารถเลือก ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร) ได้
(2) สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หลักประกัน ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน 250,000 บาท

1 คน

ตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป

2 คน

 

 

 

เงินกู้สามัญ 1

เงินกู้สามัญ 1

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทรวมกับหนี้ที่รับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้วไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 2                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  12 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 ขึ้นไป           ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  24 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 2,500,000 บาทและมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

            (1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 95% ของทุนเรือนหุ้น
            (2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) กู้ได้ในวงเงินดังต่อไปนี้

 • ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นเกณฑ์ 10% ของวงเงินกู้ ดังนี้

ทุนเรือนหุ้น

ให้เงินกู้ไม่เกิน (บาท)

10,000

100,000

20,000

200,000

30,000

300,000

40,000

400,000

50,000

500,000

60,000

600,000

70,000

700,000

80,000

800,000

90,000 900,000
100,000 1,000,000
110,000 1,100,000
120,000
1,200,000
130,000 1,300,000
140,000 1,400,000
150,000 1,500,000
160,000 1,600,000
170,000 1,700,000
180,000 1,800,000
190,000 1,900,000
200,000 2,000,000
210,000 2,100,000
220,000 2,200,000
230,000 2,300,000
240,000 2,400,000

ตั้งแต่ 250,000 ขึ้นไป

2,500,000

 • ใช้อายุครบบริบูรณ์ ของสมาชิก ณ วันรับคำขอกู้เงินสามัญ (หากมีเศษของวัน และเดือน ให้ปัดขึ้นเช่น 53 ปี 1 วัน ให้คิดเป็น 54 ปี) ดังนี้

อายุ (ปี)

วงเงินกู้สามัญสูงสุด (บาท)

น้อยกว่า 53 ปี

2,500,000

53

2,300,000

54

1,800,000

55

1,500,000

56

900,000

56 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
แต่ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท

อัตราดอกเบี้ย

(1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ)
(2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) ร้อยละ 6.00 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ)

การส่งชำระ ไม่เกิน 200 เดือน และไม่เกินอายุ 56 ปี

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
สามารถเลือก ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร) ได้
(2) สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)เท่านั้น

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน


หลักประกัน

(1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ใช้ทุนเรือนหุ้นเต็มจำนวนหลังจากหักเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว(ถ้ามี)
(2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

       (2.1) จำนวนผู้ค้ำประกัน

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน 800,000 บาท

  2 คน (เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ำประกันทั้งสองคนมีเงินเดือนมากกว่าผู้กู้) หรือ  3 คน (เฉพาะกรณีผู้ค้ำประกันมีเงินเดือนน้อยกว่าผู้กู้)

มากกว่า 800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

5 คน

มากกว่า 2,000,000 บาท ถึง 2,500,000 บาท

6 คน


        (2.2) การทำประกันชีวิต

วงเงินกู้รวมกันทั้งหมด

ทุนประกัน (บาท)

หลักประกัน

ตั้งแต่ 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท

1,000,000

แนะนำ สสธท.

ตั้งแต่ 1,500,001 บาท ขึ้นไป

2,000,000

แนะนำ กสธท.

 

 

เงินกู้สามัญ 3

เงินกู้สามัญ 3

 

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทรวมกับหนี้ที่รับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้วไม่เกิน 1,600,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 57 ปี ขึ้นไป 
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
 • ทุนเรือนหุ้น ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
 • ต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • ต้องชำระเงินกู้สามัญ 2 หมดในคราวเดียวกัน

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 2                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  12 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 ขึ้นไป           ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  24 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 400,000 บาท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์)

การส่งชำระ ไม่เกิน 60 งวด และไม่เกิน 65 ปี

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้


 สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 24 งวด

หลักประกัน ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

0-400,000 บาท

ถ้าเงินเดือนมากกว้าผู้กู้ใช้ 2 คน 

ถ้าเงินเดือนน้อยกว่าผู้กู้ใช้ 3 คน