การรับฝากเงินจากสมาชิก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ)

 

  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
  • การฝากเงินแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
  • ถอนเงินฝากได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอน
  • การถอนเงินฝาก ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ประเภทเงินฝาก

วงเงินฝาก

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ/ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 ตั้งแต่  10,000.00 บาท

-

2.50