เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

    warinthon  
 

นางวรินทร  ตันเจริญ

ผู้จัดการ

 
pornthip

 

 

 piyaporn

 

นางสาวพรทิพย์  พุทธประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นางปิยภรณ์ เกตุนาค
เจ้าหน้าที่การเงิน

amonrat   tanawat 

นางอมรรัตน์  สุขโอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

  นายธนวัฒน์ เจริญศิลป์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

จรรยาบรรณ 10  ประการ สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

  1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

     ภายใต้อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์

  1. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
  2. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
  3. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด  ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
  4. พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  5. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด  คุ้มค่ามากที่สุด  รวมถึง

     ไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน

  1. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง

     ปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก

  1. พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย  ขณะ

      เดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในโอกาสต่อไป

  1. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน  ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์

     ส่วนตน  หรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี

  1. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์