ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

    warinthon  
 

นางวรินทร  ตันเจริญ

ผู้จัดการ

 
pornthip

 

 

 piyaporn

 

นางสาวพรทิพย์  พุทธประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นางปิยภรณ์ เกตุนาค
เจ้าหน้าที่การเงิน

amonrat   tanawat 

นางอมรรัตน์  สุขโอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

  นายธนวัฒน์ เจริญศิลป์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

จรรยาบรรณ 10  ประการ สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

  1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

     ภายใต้อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์

  1. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
  2. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
  3. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด  ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
  4. พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  5. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด  คุ้มค่ามากที่สุด  รวมถึง

     ไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน

  1. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง

     ปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก

  1. พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย  ขณะ

      เดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในโอกาสต่อไป

  1. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน  ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์

     ส่วนตน  หรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี

  1. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์