ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์

- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด พ.ศ.2564

ระเบียบสหกรณ์

หมวดว่าด้วยสมาชิก 
- ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2552
- ระเบียบว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2565 
- ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิก พ.ศ.2559
- ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2565 

สวัสดิการสำหรับสมาชิก
- ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิกต่อเนื่อง พ.ศ.2565 
- ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการผู้เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ พ.ศ.2552
- ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2550
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิต พ.ศ.2555

หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน
- ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิก พ.ศ.2565 
- ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2565 (รับฝากเป็นรายๆไป)  

หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้

ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564  

ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 

หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี

- ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564 
- ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2560 
- ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าพาหนะภายในจังหวัดสุโขทัยพ.ศ.2564
- ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2559

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
- ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเป็นค่ารับรอง พ.ศ.2550
- ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

หมวดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์
- ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560 

หมวดว่าด้วยงานสารบรรณ
- ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2550

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ระเบียบว่าด้วยการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2564

ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564

ระเบียบว่าด้วยการควมคุมการเข้าถึงและการรักษาความลับของข้อมูล พ.ศ.2564

หมวดว่าด้วยกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
- ระเบียบว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2550  
- ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2560

หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และสวัสดิการเจ้าหน้าที่
- ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2564  
หมวดทั่วไป

- ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564