ประวัติสหกรณ์

 

ประวัติสหกรณ์

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2524 โดยการดำริของ

นายแพทย์พงษ์ชัย  สุคนธวยัคฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับนายแพทย์พงษ์ศักดิ์  เทียมสอาด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ในสมัยแรกเริ่มนั้นมีทุนเรือนหุ้น 468,840 บาท 

และมีผลกำไรสุทธิในปีแรก 39,222.41 บา

ชื่อภาษาไทย :  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ :  SUKHOTHAI PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,  LIMITED
ที่ตั้งสำนักงาน :  เลขที่ 331  หมู่ที่ 14  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
                                               

ตราสหกรณ์

 logo skt           

 วงนอก  หมายถึง การรวมพลังสามัคคีของบุคลากรสาธารณสุขสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

โดยการจัดตั้งเป็นสหกรณ์

  

 วงใน  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และความมั่นคง มั่งคั่งของสหกรณ์และเหล่าสมาชิก

                ทำเนียบประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด              

 1.นายแพทย์พงษ์ชัย สุคณธวยัคฆ์ 2524-2527
 2.นายแพทย์นิวัติ โกศลานันท์ 2528
 3.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาด 2529-2535
 4.นายแพทย์ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์ 2536
 5.นายแพทย์ธำรง สมบุญตนนท์ 2537-2540
 6.นายแพทย์สมชาย โรจนรัตนางกูร 2541-2546
 7.นายวิชัย เถื่อนถ้ำ 2547-2548
 8.นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ 2549-2550
 9.นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ 2551-2552
10.นางจิราภรณ์ ศาลิคุปต 2553-2554
11.นายยรรยง ศรีตะวัน 2555-2557
12.นายสมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ 2558-2559
13.นายยรรยง ศรีตะวัน 2560-2561
14.ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 2562-ปัจจุบัน