ผู้ตรวจสอบกิจการ (ปี 2564)

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

 

 24 2 2564 13 47 24  

papart

นางนันท์นภัส  ไก่แก้ว
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประภาส  วิเศษโวหาร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

จรรยาบรรณ 10  ประการ สำหรับคณะกรรมการ

  1. มุ่งมั่น และอุทิศตน  เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า  ด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์

      และสุจริต  โดยยึดมั่น  อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์

  1. พึงรักษา  ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิก

      อย่างเป็นธรรม

  1. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรม

      อันดีงาม

  1. มุ่งพัฒนาความรู้  ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

      ปฏิบัติงานในสหกรณ์

  1. กำกับ  ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับ

      บัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน

  1. พึงใช้  ดูแล  และรักษาทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
  2. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่ง  หน้าที่  ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน  ญาติ

      และพวกพ้อง

  1. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตัวที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์  และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตน

      ที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์

  1. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล  องค์กร  เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง  ผลประโยชน์ของตน
  2. ไม่นำเอาทรัพย์สิน  อุปกรณ์  บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง  และ

      ไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์  และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์