ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 (ปี 2563)

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 (ปี 2563)

 

      
 

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
ประธานกรรมการ

 
     

นายมานิตย์  ลอมศรีสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่1

นายวิชัย  เถื่อนถ้ำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

  yanyong   

นางมยุรี อินทุยานนท์
เหรัญญิก

นายกมลชัย  ชีเปรม
กรรมการ

นายยรรยง ศรีตะวัน
กรรมการ

นายวิจิตร  กบิลพัสดุ์
กรรมการ

นางเกษรศรี อาทิตยา
กรรมการ

nuttapong

wiphaporn     

นายณัฐพงษ์ เฮียงกุล
กรรมการ

นางวิภาพร เพชรประดับ
กรรมการ

นายวิรัตน์ สีนวล
กรรมการ 

นายไพทูรย์  ทับโทน
กรรมการ

นายอนุ เอี่ยมทอง
เลขาณุการ

 

จรรยาบรรณ 10  ประการ สำหรับคณะกรรมการ

  1. มุ่งมั่นและอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้าด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์และสุจริตโดยยึดมั่น  อุดมการณ์   หลักการและวิธีการสหกรณ์
  1. พึงรักษา  ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
  1. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
  1. มุ่งพัฒนาความรู้  ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
  1. กำกับ  ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
  1. พึงใช้  ดูแล  และรักษาทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
  2. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่ง  หน้าที่  ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน  ญาติและพวกพ้อง
  1. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตัวที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์  และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
  1. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล  องค์กร  เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง  ผลประโยชน์ของตน
  2. ไม่นำเอาทรัพย์สิน  อุปกรณ์  บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง   และไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์  และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์