คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 (ปี 2565)

 

    dr.wichai  
 

นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร
ประธานกรรมการ

 
     mek

นายวิชัย  เถื่อนถ้ำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายเมฆ  อินมา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 myuree montree peda    chucheep

นางมยุรี อินทุยานนท์
กรรมการ

นายมนตรี  เชื้อผู้ดี
กรรมการ

นางปรีดา สุดสนอง
กรรมการ

นายวิจิตร  กบิลพัสดุ์
กรรมการ

นายชูชีพ  ญาณปัญญา
กรรมการ

manit

wiphaporn  paiton  araya ronc

นายมานิตย์ ลอมศรีสกุล
กรรมการ

นางวิภาพร เพชรประดับ
เหรัญญิก

นายไพทูรย์ ทับโทน
กรรมการ 

นางอารยา  คำรูณ
กรรมการ

นายรณชัย คล่ำคง
กรรมการ

 

จรรยาบรรณ 10  ประการ สำหรับคณะกรรมการ

  1. มุ่งมั่นและอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้าด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์และสุจริตโดยยึดมั่น  อุดมการณ์   หลักการและวิธีการสหกรณ์
  1. พึงรักษา  ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
  1. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
  1. มุ่งพัฒนาความรู้  ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
  1. กำกับ  ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
  1. พึงใช้  ดูแล  และรักษาทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
  2. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่ง  หน้าที่  ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน  ญาติและพวกพ้อง
  1. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตัวที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์  และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
  1. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล  องค์กร  เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง  ผลประโยชน์ของตน
  2. ไม่นำเอาทรัพย์สิน  อุปกรณ์  บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง   และไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์  และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์