flowers icon 44แบบฟอร์มสมัครสมาชิก / ลาออกflowers icon 44

- ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ flowers icon 44

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

ดาวน์โหลด

- ใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

ดาวน์โหลด

- หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ดาวน์โหลด

flowers icon 44แบบฟอร์มคำร้องflowers icon 44

- ใบคำร้องทั่วไป

ดาวน์โหลด

- ใบคำขอพักชำระหนี้ ระยะ 4  ดาวน์โหลด
- ใบคำขอยกเลิกพักชำระหนี้  ดาวน์โหลด

- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอัตราการถือหุ้น

ดาวน์โหลด

- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้  

ดาวน์โหลด

- ใบคำร้องขอซื้อหุ้นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  2565   ดาวน์โหลด    
- แบบฟอร์มชำระเงินกรณีพิเศษ ดาวน์โหลด
- หนังสือยินยอมมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
-แบบฟอร์มขอรับเงินประกันชีวิตคืน   ตัวอย่างการกรอก ดาวน์โหลด

flowers icon 44แบบฟอร์มเงินฝากออมทรัพย์พิเศษflowers icon 44

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ flowers icon 44

ดาวน์โหลด

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างสหกรณ์ ดาวน์โหลด
- ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์   ดาวน์โหลด

- ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- แบบแสดงความจำนงขอถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- บันทึกข้อความขอปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- แบบแสดงความจำนงขอถอนเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ ดาวน์โหลด
- แบบแสดงความจำนงขอปิดเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ ดาวน์โหลด
 

flowers icon 44แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน  flowers icon 44

 ■ คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ) flowers icon 44

 ดาวน์โหลด

■ คำขอกู้เงินฉุกเฉินปันผล flowers icon 44  ดาวน์โหลด

 ■ คำขอกู้สามัญ1 (สท)และสามัญทุนเรือนหุ้น(สห) flowers icon 44

 ดาวน์โหลด 

 ■ หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ1 (สท)

 ดาวน์โหลด

 ■ คำขอกู้สามัญ 2 (สพ) flowers icon 44

 ดาวน์โหลด    

 ■ หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ 2 (สพ)

 ดาวน์โหลด   

 ■ คำขอกู้สามัญ 3 (สบ) flowers icon 44

 ดาวน์โหลด

 ■ หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ 3 (สบ)

 ดาวน์โหลด

■ หนังสือเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ สามัญ 1

 ดาวน์โหลด

■ หนังสือเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ สามัญ 2

 ดาวน์โหลด

■ หนังสือเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ สามัญ 3

 ดาวน์โหลด

■ แบบคำขอปรับโครงสร้างหนี้ ดาวน์โหลด

 

 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

(ล้านที่1 )

- ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสามัญ)   ล้านที่ 1

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสมทบ)  (บุตรของสมาชิก)

ดาวน์โหลด

- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

ดาวน์โหลด

- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

ดาวน์โหลด

- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่ สสธท. ดาวน์โหลด
- หนังสือขอโอนย้ายสมาชิก (สสธท) ดาวน์โหลด
- หนังสือแจ้งการลาออก ดาวน์โหลด

 

 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

 ล้านที่ 2

- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท.   ล้านที่ 2

ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นสมาชิก กสธท.

ดาวน์โหลด

 

 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 3

 - แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3   ดาวน์โหลด