ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

flowers icon 44แบบฟอร์มสมัครสมาชิก / ลาออกflowers icon 44

- ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ flowers icon 44

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

ดาวน์โหลด

- ใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

ดาวน์โหลด

- หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ดาวน์โหลด

flowers icon 44แบบฟอร์มคำร้องflowers icon 44

- ใบคำร้องทั่วไป

ดาวน์โหลด

- ใบคำขอพักชำระหนี้ ดาวน์โหลด
- ใบคำขอยกเลิกพักชำระหนี้ 2563 ดาวน์โหลด

- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอัตราการถือหุ้น

ดาวน์โหลด

- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้

ดาวน์โหลด

- ใบคำร้องขอซื้อหุ้นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มชำระเงินกรณีพิเศษ ดาวน์โหลด
- หนังสือยินยอมมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
-แบบฟอร์มขอรับเงินประกันชีวิตคืน   ตัวอย่างการกรอก ดาวน์โหลด

flowers icon 44แบบฟอร์มเงินฝากออมทรัพย์พิเศษflowers icon 44

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างสหกรณ์ ดาวน์โหลด
- ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์   ดาวน์โหลด

- ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- แบบแสดงความจำนงขอถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- บันทึกข้อความขอปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- แบบแสดงความจำนงขอถอนเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ ดาวน์โหลด
- แบบแสดงความจำนงขอปิดเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ ดาวน์โหลด

flowers icon 44แบบฟอร์มคำขอกู้เงินflowers icon 44

■ คำขอกู้สามัญ (สท)และสามัญทุนเรือนหุ้น(สห)  ประกอบด้วย

- คำขอกู้เงินกู้สามัญ     -สลิปเงินเดือน   -บัตรประชาชน+คู่สมรส ถ้ามี
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ
- หนังสือค้ำประกัน

ดาวน์โหลด  

 ■ หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ (สท)  ประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้อันสมบูรณ์
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ
- คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน 

ดาวน์โหลด

■ คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉ)

- คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน -สลิปเงินเดือน   -บัตรประชาชน
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ

ดาวน์โหลด

■ คำขอกู้สามัญ 2 (สพ) ประกอบด้วย

- คำขอกู้เงินกู้สามัญ2   -สลิปเงินเดือน   -บัตรประชาชน+คู่สมรส ถ้ามี
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ

ดาวน์โหลด   

■ หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ 2 (สพ)  ประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้อันสมบูรณ์ 
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ
- คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน

ดาวน์โหลด     

■ คำขอกู้สามัญ 3 (สบ) ประกอบด้วย

- คำขอกู้เงินกู้สามัญ3  -สลิปเงินเดือน   -บัตรประชาชน+คู่สมรส ถ้ามี
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ

ดาวน์โหลด 

■ หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ 3 (สบ)  ประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้อันสมบูรณ์
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ
- คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน

 

ดาวน์โหลด    

■ คำขอกู้สามัญเงินปันผล  ประกอบด้วย

-คำขอกุ้เงินสามัญปันผล   -สลิปเงินเดือน   -บัตรประชาชน+คู่สมรส ถ้ามี

-หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ

ดาวน์โหลด  
■ หนังสือเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ สามัญ 1 ดาวน์โหลด
■ หนังสือเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ สามัญ 2 ดาวน์โหลด
■ หนังสือเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ สามัญ 3 ดาวน์โหลด
■ แบบคำขอปรับโครงสร้างหนี้ ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

 

- ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสามัญ)

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสมทบ)  (บุตรของสมาชิก)

ดาวน์โหลด

- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

ดาวน์โหลด

- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

ดาวน์โหลด

- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่ สสธท. ดาวน์โหลด
- หนังสือขอโอนย้ายสมาชิก (สสธท) ดาวน์โหลด
- หนังสือแจ้งการลาออก ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

 

- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท. 

ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นสมาชิก กสธท.

ดาวน์โหลด