เงินกู้สามัญ 1

เงินกู้สามัญ 1

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

  • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
  • สมาชิกที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
  • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 2,500,000 บาทและมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

            (1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 95% ของทุนเรือนหุ้น
            (2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) กู้ได้ในวงเงินดังต่อไปนี้

  • ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นเกณฑ์ 10% ของวงเงินกู้  เช่น

ทุนเรือนหุ้น

ให้เงินกู้ไม่เกิน (บาท)

230,000 2,300,000
240,000 2,400,000

ตั้งแต่ 250,000 ขึ้นไป

2,500,000

  • ใช้อายุครบบริบูรณ์ ของสมาชิก ณ วันรับคำขอกู้เงินสามัญ (หากมีเศษของวัน และเดือน ให้ปัดขึ้นเช่น 53 ปี 1 วัน ให้คิดเป็น 54 ปี) ดังนี้

อายุ (ปี)

วงเงินกู้สามัญสูงสุด (บาท)

น้อยกว่า 53 ปี

2,500,000

53

2,300,000

54

1,800,000

55

1,500,000

56

900,000

56 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
แต่ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท

อัตราดอกเบี้ย

(1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ร้อยละ 5.50 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ)
(2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ)

การส่งชำระ ไม่เกิน 200 เดือน และไม่เกินอายุ 65 ปี

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
สามารถเลือก ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร) ได้
(2) สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)เท่านั้น

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน


หลักประกัน

(1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ใช้ทุนเรือนหุ้นเต็มจำนวนหลังจากหักเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว(ถ้ามี)
(2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

       (2.1) จำนวนผู้ค้ำประกัน

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน 250,000 บาท 1 คน

250,000-500,000 บาท

  2 คน 

500,000-800,000 บาท  3 คน

มากกว่า 800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

5 คน

มากกว่า 2,000,000 บาท ถึง 2,500,000 บาท

6 คน


        (2.2) การทำประกันชีวิต

วงเงินกู้รวมกันทั้งหมด

ทุนประกัน (บาท)

หลักประกัน

ตั้งแต่ 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท

1,000,000

แนะนำ สสธท.

ตั้งแต่ 1,500,001 บาท ขึ้นไป

2,000,000

แนะนำ กสธท.