เงินกู้สามัญ 2

เงินกู้สามัญ 2

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

  • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
  • สมาชิกที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
  • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 500,000 บาท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับหุ้น เช่น 

ทุนเรือนหุ้น

ให้เงินกู้ไม่เกิน (บาท)

10,000 บาท

100,000

ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

500,000


อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์)

การส่งชำระ ไม่เกิน 72 เดือน และไม่เกินเกษียณอายุราชการ

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี 
สามารถเลือก ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร) ได้
(2) สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หลักประกัน ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน 250,000 บาท

1 คน

ตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป

2 คน