เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

  • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
  • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ)

การส่งชำระ ไม่เกิน 12 เดือน

รูปแบบการส่งชำระ ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม