drwichai
นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร
ประธานกรรมการ
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษสมาชิก 2.75%
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.75%
เงินกู้สามัญ 1 5.75%
เงินกู้สามัญ 2 5.75%
เงินกู้สามัญ 3 5.75%
เงินกู้สามัญปรับโครงสร้าง 5.75%
เงินกู้สามัญหุ้น 5.50%

Application

app store coop

android coop

ไลน์สหกรณ์ฯ

  QR_line.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
  • ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 6
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก2.75
  • ปรับรับเงินฝาก
More from this category

 

เดือน     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
 กำไรสุทธิต่อเดือน  กำไรสะสม กำไรสุทธิต่อเดือน กำไรสะสม กำไรสุทธิต่อเดือน กำไรสะสม
 ธันวาคม  1,232,323.10  1,232,323.10 986,123.62 986,123.62 1,433,488.12 1,433,488.12
 มกราคม  3,986,828.61  5,219,151.71 3,972,668.48 4,958,792.10
 กุมภาพันธ์  3,287,719.56  8,506,871.27 3,344,665.71 8,303,457.81
 มีนาคม  3,617,910.82  12,120,782.09 3,963,391.51 12,266,849.37
 เมษายน  3,843,950.47  15,964,732.56 4,136,916.55 16,403,765.92
 พฤษภาคม  3,590,302.30  19,555,034.86 3,486,054.40 19,889,820.32
 มิถุนายน  3,652,384.45  23,207,419.31 3,978,898.55 23,868,718.87
 กรกฎาคม  4,340,285.79  27,547,705.10 3,610,767.79 27,479,486.66
 สิงหาคม  4,101,174.01  31,648,879.11 4,653,276.67 32,132,763.33
 กันยายน 3,538,049.60 35,186,928.71 3,957,917.36 36,090,680.69
 ตุลาคม 3,740,584.90 38,927,513.61 3,574,736.95 39,665,417.64
 พฤศจิกายน 3,802,864.89 42,730,378.50 3,957,977.67 43,623,395.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 01 2565 10 26 55

17 11 2564 14 03 46

เอกสาร เดือน ตุลาคม  64                                              ดาวน์โหลด

เอกสาร เดือน กันยายน 64                                             ดาวน์โหลด

เอกสาร เดือน สิงหาคม 64                                             ดาวน์โหลด

เอกสาร เดือน กรกฎาคม 64                                            ดาวน์โหลด