เงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผล

เงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผล

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

  • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
  • สมาชิกที่ได้รับเงินปันผล เกิน 5,000 บาท
  • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกินเงินปันผลที่ได้รับของปีที่ผ่านมา และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์)

การส่งชำระ ชำระเงินต้นเมื่อได้รับเงินปันผลของปีนั้นๆ

รูปแบบการส่งชำระ ชำระแต่ดอกเบี้ย