Dr.pongpon

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
ประธานกรรมการ

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษสมาชิก 3.00%

ระหว่างสกรณ์ตามตกลงเป็นรายๆ

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.75%
เงินกู้สามัญ 1 5.75%
เงินกู้สามัญ 2 5.75%
เงินกู้สามัญ 3 5.75%
เงินกู้สามัญปรับโครงสร้าง 5.75%
เงินกู้สามัญหุ้น 5.50%

Application

app store coop

android coop

18 12 2563 14 22 56

42611
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
105
815
41046
2511
10465
42611

Your IP: 54.85.57.0
2021-01-22 14:02
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
ประกาศเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญ ปี 2563ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับ 41-44โครงการพักชำระหนี้ ระยะ2ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฉบับที่ 39ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ 30 พย.-1 ธค.63ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีเอกชนสำหรับปีบัญชี 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับ37-38ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา63ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับ 36ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับ 34-35ข่าวเดือนส.ค.63รับสมัครอบรมผู้ตรวจสอบบัญชี
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

เดือน     ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563
 กำไรสุทธิต่อเดือน กำไรสะสม  กำไรสุทธิต่อเดือน  กำไรสะสม  กำไรสุทธิต่อเดือน  กำไรสะสม
 ธันวาคม  1,809,355.32  1,809,355.32  883,010.71  883,010.71  1,232,323.10  1,232,323.10
 มกราคม  2,190,084.22  3,999,439.54  3,988,989.07  4,871,999.78  3,986,828.61  5,219,151.71
 กุมภาพันธ์  2,795,575.96  6,795,015.50  3,176,057.61  8,048,057.39  3,287,719.56  8,506,871.27
 มีนาคม  3,201,742.35  9,996,757.85  3,383,182.93  11,431,240.32  3,617,910.82  12,120,782.09
 เมษายน  3,063,316.89  13,060,074.74  3,460,126.95  14,891,367.27  3,843,950.47  15,964,732.56
 พฤษภาคม  3,317,203.75  16,377,278.49  4,135,858.48  19,027,225.75  3,590,302.30  19,555,034.86
 มิถุนายน  3,544,479.88  19,921,758.37  3,647,158.30  22,674,384.05  3,652,384.45  23,207,419.31
 กรกฎาคม  3,252,979.05  23,174,737.42  3,527,736.04  26,202,120.09  4,340,285.79  27,547,705.10
 สิงหาคม  3,292,450.18  26,467,187.60  4,134,314.01  30,336,434.10  4,101,174.01  31,648,879.11
 กันยายน  2,639,317.62  29,106,505.22  3,394,498.51  33,730,932.61 3,538,049.60 35,186,928.71
 ตุลาคม  2,990,725.47  32,097,230.69  3,704,119.38  37,435,051.99 3,740,584.90 38,927,513.61
 พฤศจิกายน  4,008,176.59  36,105,407.28  4,088,113.72  41,523,165.71 3,802,864.89 42,730,378.50

 

 

 

 

 

21 1 2563 12 49 34

 

คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จำกัด

-----------------------------

1.คำถาม : สมาชิก 1 คน สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้กี่แห่งครับ

ตอบ:  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ข้อ 32 (4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม ดังนั้นสมาชิกสหกรณ์จึงเป็นได้ 1 คน หนึ่งแห่งเท่านั้น

2.คำถาม : จนท.ประเภทอะไรบ้างที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้บ้างครับ

ตอบ:เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย หรือสังกัด รพ.สุโขทัย รพ.ศรีสังวร แต่ต้องเป็นสมาชิกได้แห่งเดียวเท่านั้น หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำสหกรณ์

3.คำถาม : ทำไม พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ถึงสมัครเป็นสมาชิกไม่ได้ครับ

ตอบ: ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ข้อ 32 (2) ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงไม่สามารถรับได้ตามข้อบังคับสหกรณ์ หากจะพิจารณารับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นสมาชิกต้องแก้ไขข้อบังคับและได้รับการอนุมัติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีก่อน

4.คำถาม : สมาชิกสมัครใหม่ต้องส่งทุนเรือนหุ้น เท่าไร

ตอบ : ถ้าสมาชิกไม่ขอส่งเพิ่มสหกรณ์จะปรับทุนเรือนหุ้นอัตโนมัติ กรณีเงินเดือนสมาชิกเพิ่มในแต่ละปี

                       เงินเดือน (บาท)                   ถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ (หุ้น)
ไม่เกิน 10,000 80
10,001-12,000 90
12,001-14,000 110
14,001-16,000 120
16,001-18,000 140
18,001-22,000 150
22,001-26,000 160
26,001-30,000 180
30,000 บาทขึ้นไป 200

5.คำถาม : สมาชิกสมัครใหม่ กู้ได้เมื่อไร

ตอบ : ตามระเบียบเงินกู้ว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563 ข้อ9 สมาชิกต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา ดังนี้

  • (1) สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก               ชำระค่าหุ้นมาแล้ว   6 เดือน
  • (2) สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 2                ชำระค่าหุ้นมาแล้ว 12 เดือน
  • (3) สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 ขึ้นไป        ชำระค่าหุ้นมาแล้ว 24 เดือน

           เฉพาะเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เว้นแต่รับการโอนย้ายสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ให้นับต่อเนื่อง

 6.คำถาม :  สมาชิกสมัครใหม่ มีสิทธิ์เข้าประชุมสามัญประจำปี รับเบี้ยประชุม ได้เมื่อไร

ตอบ: สมาชิกสมัครก่อนวันที่ 1 ตค. ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกและได้รับเงินหุ้นของสมาชิกรายเดือนก่อน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

7.คำถาม : ถ้ากู้ฉุกเฉินอย่างเดียว ทำไมต้องทำ สสธท.

ตอบ: ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563 กู้ฉุกเฉินไม่ต้องทำสสธท. กู้ได้เท่าทุนเรือนหุ้นเต็มจำนวนแต่ไม่เกิน 100,000.00 บาท ส่งชำระไม่เกิน 12 งวด  แต่หากสมาชิกมีหนี้สามัญอยู่ก่อนแล้วให้ทำ สสธท.หรือมีหลักประกันกับบริษัทเอกชนเดิมที่สหกรณ์จัดหาให้ เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้

 8.คำถาม : ระเบียบเงินกู้ใครบ้างมีสิทธิ์แก้ไขระเบียบ

ตอบ: เป็นระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยเป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อาจแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ ให้ใช้บังคับได้ภายหลังจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติ และแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดรับทราบ

 9.คำถาม : สมาชิกเก่าที่ทำประกันเงินกู้กับบริษัทเอกชนสามารถทำต่อเนื่องได้ถึงอายุเท่าไร

ตอบ: ต้องทำประกันกับบริษัทต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท

 10.คำถาม : ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร เริ่มรับสมัครเมื่อไร

ตอบ: เริ่มรับสมัคร 1สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

 11.คำถาม : สมาชิกมีสวัสดิการอะไรบ้างครับ

ตอบ:   1.สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิต

          2.สวัสดิการผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ

          3.สวัสดิการเป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 25 ปี , 30 ปี , 35 ปี และ 40 ปี           

  1. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

12.คำถาม : ดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ คิดเท่าไรครับ

ตอบ: เงินกู้ฉุกเฉิน สามัญพิเศษ เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6 ต่อปี ถ้ากู้ทุนเรือนหุ้นสมาชิกเองไม่เกิน 95% คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปี

 13.คำถาม : ดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ มีแนวโน้มจะลดลง หรือเพิ่มขึ้นครับ

ตอบ: คณะกรรมการดำเนินการจะวิเคราะห์จากต้นทุนของสหกรณ์ และวิเคราะห์ผลกระทบรอบด้านในการเพิ่มหรือลด

 14.คำถาม : ทำไมสหกรณ์ไม่ระดมเงินฝากสมาชิกเอง ไม่ต้องไปกู้สถาบันการเงินมาปล่อยกู้

ตอบ: ปัจจุบันสหกรณ์ไม่มีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน แต่เป็นการระดมเงินฝากจากสมาชิก และรับเงินฝากระหว่างสหกรณ์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับสหกรณ์ ทำให้ปัจจุบันถ้าเปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่น ๆ ที่มีทุนดำเนินการเท่ากับสหกรณ์ของเราอัตราดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกอยู่ที่ 5.75% และ 6% นั้นต่ำกว่า

 15.คำถาม : การคิดเงินปันผล และเฉลี่ยคืนสิ้นปี มีวิธีการคิดหรือหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับ

ตอบ:    การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ
           การคำนวณเงินปันผล
ปันผล 1 = (เงินหุ้นสะสม 1ธันวาคม ยกมา) x (12 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 2 = (เงินหุ้นเพิ่มธันวาคม) x (11 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 3 = (เงินหุ้นเพิ่มมกราคม ) x (10 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 4 = (เงินหุ้นเพิ่มกุมภาพันธ์ ) x (9 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 5 = (เงินหุ้นเพิ่มมีนาคม) x (8 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 6 = (เงินหุ้นเพิ่มเมษายน) x (7 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 7 = (เงินหุ้นเพิ่มพฤษภาคม) x (6 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 8 = (เงินหุ้นเพิ่มมิถุนายน) x (5 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 9 = (เงินหุ้นเพิ่มกรกฎาคม) x (4 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 10 = (เงินหุ้นเพิ่มสิงหาคม) x (3 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 11 = (เงินหุ้นเพิ่มกันยายน) x (2 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 12 = (เงินหุ้นเพิ่มตุลาคม) x (1 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)

รวมเงินปันผลทั้งสิ้น = ปันผล 1 + ปันผล 2 + .......+ ปันผล 12

 16.คำถาม : สมาชิกสมทบสหกรณ์สามารถโอนย้าย เป็นสมาชิก(สามัญ) เมื่อได้บรรจุเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ได้ไหมครับ

ตอบ: ได้ครับ สามารถโอนจำนวนเงินค่าหุ้นมาได้ทั้งหมดไม่เกิน 5 แสนบาท และจะพิจารณาระยะเวลาการเป็นสมาชิกให้ได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่ย้ายมาเป็นสมาชิก(สามัญ) เป็นต้นไป ไม่นับรวมระยะเวลาสมาชิกสมทบ

 17.คำถาม : สมาชิกสหกรณ์ เมื่อต้องโอนย้ายไปทำงานต่างจังหวัด ต้องทำอย่างไรครับ

ตอบ: ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 18.คำถาม : สมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขต่างจังหวัด ถ้าโอนย้ายมาทำงานที่จังหวัดสุโขทัย ต้องทำอย่างไรครับ

ตอบ: ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และจะพิจารณาระยะเวลาการเป็นสมาชิกให้ได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่ย้ายมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย เป็นต้นไป ไม่นับรวมระยะเวลาการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์เดิม

 19.คำถาม : ระเบียบปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ใครมีสิทธิ์บ้างและปรับปรุงได้กี่ครั้ง

ตอบ: สมาชิกที่ลาออกก่อนเกษียณ และที่เกษียณอายุราชการ มีเงินเดือนน้อยลงและไม่สามารถชำระหนี้รายเดือนหักผ่านเงินเดือนได้พอดี มีเงินบำนาญเหลือไม่พอในการดำรงชีพ ตามเหตุผลที่แสดงความจำนงมาต่อคณะกรรมการเห็นตามสมควร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกินอายุ 70 ปี จำนวนงวดและระยะเวลาขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 300 งวดนับรวมกับที่ส่งชำระงวดมาแล้ว สามารถปรับปรุงโครงสร้างได้ครั้งเดียว และไม่สามารถกู้ได้อีก

20.คำถาม : สมาชิกจะหยุดส่งทุนเรือนหุ้นได้เมื่อไรครับ

ตอบ: สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะ กรรมการดำเนินการ ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำของเงินเดือน

21.คำถาม : สมาชิกจะเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือนได้เท่าไร

ตอบ: ไม่เกิน 70% ของเงินเดือน

 22.คำถาม : สมาชิกเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือนแล้ว ถึงเพดานกู้แล้วขอลดทุนเรือนหุ้นได้ไหมครับ

ตอบ: ไม่ได้ ในกรณีที่มีหนี้กับสหกรณ์     ได้ ในกรณีที่ไม่มีหนี้กับสหกรณ์   

 23.คำถาม : เมื่อไรสหกรณ์จะเปิดซื้อทุนเรือนหุ้นอีกครับ

ตอบ: ปัจจุบันสหกรณ์มีความคล่องตัวในสถานการณ์ทางการเงินค่อนข้างสูง จึงยังไม่มีการระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกในขณะนี้

24.คำถาม : สมาชิกที่เป็นสามี ภรรยา สามารถค้ำประกันเงินกู้คนเดียวกันได้หรือเปล่าครับ

ตอบ: ได้ครับ แต่ต้องเป็นคนละสัญญากัน จะเป็นสัญญาเดียวกันทั้งสามี และภรรยา ไม่ได้

เช่น หากสามีค้ำประกันสัญญาที่ 1 ภรรยาค้ำประกันสัญญาที่ 2 อย่างนี้ได้

25.คำถาม : ทำไมสมาชิกที่ผิดนัดการชำระหนี้กับสหกรณ์ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นๆ

ตอบ: ตามข้อบังคับ กำไรสุทธิประจำปี ข้อ 28 (2) ทั้งนี้ให้สมาชิกที่จะเกษียณในปีนั้นมาติดต่อสหกรณ์เพื่อเตรียมเงินที่จะต้องส่งชำระรายเดือนเพิ่มหลังจากได้รับบำนาญ ให้เพียงพอต่อการชำระหนี้

26.คำถาม : สมาชิกที่เสียชีวิต ก่อนสิ้นปีบัญชีเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนสิ้นปีหรือไม่

ตอบ: ได้ แล้วแต่ผู้รับประโยชน์จะร้องขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่จะได้เพียงรอบปีบัญชีเดียว ที่สมาชิกเสียชีวิต

27.คำถาม : ทำไมการกู้เงินสามัญพิเศษ(2) ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี แต่การกู้ฉุกเฉินไม่ได้กำหนดเพดานอายุครับ

ตอบ: เนื่องจากเมื่อเกษียณราชการสมาชิกจะมีรายได้ลดลง แต่สามัญ (1) ยังคงชำระได้ถึงอายุ 65 ปี ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการดำเนินการ มีนโยบายช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นสมาชิกอายุระหว่าง 57 ขึ้นไป เป็นต่อเนื่อง 15 ปี ขึ้นไป มีทุนเรือนหุ้น 300,000.00 บาท สามารถกู้ได้ 400,000.00 บาท ชำระหนี้ได้ถึงอายุ 65 ปี  สำหรับเงินกู้ฉุกเฉินในปีที่สมาชิกจะเกษียณอายุราชการทางสหกรณ์ได้มีการกำหนดงวดชำระหนี้ถึงวันที่30กันยายน ของทุกปี เมื่อหลังเกษียณสมาชิกก็สามารถกลับมากู้ฉุกเฉินได้ตามปกติโดยดูจากเงินคงเหลือเป็นหลัก

28.คำถาม : สมาชิกผู้กู้เงินทุกประเภท มีความประสงค์จะเพิ่มการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยรายเดือนได้หรือเป็นครั้งคราวได้ไหมครับ

ตอบ: ได้ทั้งรายเดือน แต่ไม่สามารถลดการชำระหนี้ได้ ถ้าเป็นการชำระหนี้เป็นครั้งคราวทำได้ โดยให้ทำหนังสือแจ้งความจำนงตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ และส่งใบโอนเงินให้สหกรณ์ทราบ และรับใบเสร็จรับเงินจากสหกรณ์ได้ใน เวปไซค์สหกรณ์ ระบบข้อมูลสมาชิก ใบเสร็จรับเงินพิเศษ

29.คำถาม : สหกรณ์งดส่งใบเสร็จรับเงินสมาชิก ประจำเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปแล้วสมาชิกสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินประจำเดือนที่ไหนได้บ้างครับ

ตอบ: ได้ 2 ช่องทางครับ ช่องทางแรกทางเวปไซค์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย ไปที่ระบบข้อมูลสมาชิกใส่เลขสมาชิก 5 หลัก รหัสผ่าน เลขบัตรปชช. 13 หลัก ช่องทางที่สอง ติดตั้ง App. ได้ที่หน้า web. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย หรือติดตั้งได้ที่มือถือระบบ Android play store ค้นหา พิมพ์ SKTPHCOOP เลือก ติดตั้ง เปิด App. กรอกเลขสมาชิกสหกรณ์   รหัสผ่าน เลขบัตรปชช. 13 หลัก ไปที่ เมนู เลือกใบเสร็จประจำเดือน และเลือกเดือนที่จะพิมพ์หรือโหลด

 30.คำถาม : สมาชิกที่สมัครกองทุน สสธท.และกสธท. ชำระค่าประกันรายปี ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ตอบ: กรณีสมาชิกและสมทบ นำส่งเงินเองให้ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 402-779-348-4 และสมาชิกถ่ายสำเนาใบโอนหรือNetbank ส่งให้สหกรณ์ช่องทาง Line สหกรณ์ (Line ID =coop.phskt)  โดยตรงหรือฝากส่งสำเนาใบโอน พร้อมระบุชื่อสมาชิกและสมทบ สสธท./กสธท.สมาชิกรับใบเสร็จรับเงินด้วยตัวเองหรือขอรับใบเสร็จรับเงินจากการเงินประจำหน่วย และสมาชิกตรวจสอบยอดเงิน สมาชิกตรวจสถานะการจ่ายเงินที่ www.cpct.or.th ด้วยตัวเองโดยใช้

เลขบัตรประชาชนเข้าสู่ระบบ

กรณีหักเงินปันผลสมาชิกรายปี ทางสหกรณ์จัดทำรายชื่อสมาชิกและจำนวนเงินนำส่งประจำปีจากสสธท./กสธท. ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมให้การเงินตรวจสอบ ออกใบเสร็จรับเงินรายบุคคล การเงินสหกรณ์ทำหนังสือโอนเงินของสมาชิกทั้งหมดให้ สสธท. และ กสธท. สมาชิกรับใบเสร็จรับเงินด้วยตัวเองหรือขอรับใบเสร็จรับเงินจากการเงินประจำหน่วย และสมาชิกตรวจสอบยอดเงิน สมาชิกตรวจสถานะการจ่ายเงินที่ www.cpct.or.th ด้วยตัวเองโดยใช้เลขบัตรประชาชนเข้าสู่ระบบ

********ดูเอกสาร Flow chart หน้าถัดไป

 26 5 2563 16 29 40

 

ประกาศรับสมัคร กรรมการดำเนินการและผู้ครวจสอบกิจการประจำปี 2564

director64 Page 1

เอกสารประกาศ                            ดาวน์โหลด

เอกสารสมัครกรรมการดำเนินการ    ดาวน์โหลด

เอกสารสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ      ดาวน์โหลด