เงินกู้สามัญ 3

เงินกู้สามัญ 3

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

  • วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท
  • สมาชิกที่มีอายุ 55-80 ปี ขึ้นไป 
  • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
  • ทุนเรือนหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
  • ต้องชำระเงินกู้สามัญ 2 หมดในคราวเดียวกัน

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์)

การส่งชำระ ไม่เกิน 100 งวด และไม่เกิน 80 ปี (สำหรับสมาชิกที่มีประกันอื่น)

การส่งชำระ ไม่เกิน 84 งวด และไม่เกิน 80 ปี (สำหรับสมาชิกที่ไม่มีประกันอื่น)

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้


 สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 6 งวด

หลักประกัน ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

250,000 บาท

 2 คน 

250,001-500,000 บาท 3 คน
500,001-800,000 บาท 4 คน
800,001-1,000,000 บาท 5 คน