drwichai
นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร
ประธานกรรมการ
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษสมาชิก 2.75%
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.75%
เงินกู้สามัญ 1 5.75%
เงินกู้สามัญ 2 5.75%
เงินกู้สามัญ 3 5.75%
เงินกู้สามัญปรับโครงสร้าง 5.75%
เงินกู้สามัญหุ้น 5.50%

Application

app store coop

android coop

ไลน์สหกรณ์ฯ

  QR_line.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
  • ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 6
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก2.75
  • ปรับรับเงินฝาก
More from this category

 

เดือน     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
 กำไรสุทธิต่อเดือน  กำไรสะสม กำไรสุทธิต่อเดือน กำไรสะสม กำไรสุทธิต่อเดือน กำไรสะสม
 ธันวาคม  1,232,323.10  1,232,323.10 986,123.62 986,123.62 1,433,488.12 1,433,488.12
 มกราคม  3,986,828.61  5,219,151.71 3,972,668.48 4,958,792.10
 กุมภาพันธ์  3,287,719.56  8,506,871.27 3,344,665.71 8,303,457.81
 มีนาคม  3,617,910.82  12,120,782.09 3,963,391.51 12,266,849.37
 เมษายน  3,843,950.47  15,964,732.56 4,136,916.55 16,403,765.92
 พฤษภาคม  3,590,302.30  19,555,034.86 3,486,054.40 19,889,820.32
 มิถุนายน  3,652,384.45  23,207,419.31 3,978,898.55 23,868,718.87
 กรกฎาคม  4,340,285.79  27,547,705.10 3,610,767.79 27,479,486.66
 สิงหาคม  4,101,174.01  31,648,879.11 4,653,276.67 32,132,763.33
 กันยายน 3,538,049.60 35,186,928.71 3,957,917.36 36,090,680.69
 ตุลาคม 3,740,584.90 38,927,513.61 3,574,736.95 39,665,417.64
 พฤศจิกายน 3,802,864.89 42,730,378.50 3,957,977.67 43,623,395.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 01 2565 10 26 55

17 11 2564 14 03 46

เอกสาร เดือน ตุลาคม  64                                              ดาวน์โหลด

เอกสาร เดือน กันยายน 64                                             ดาวน์โหลด

เอกสาร เดือน สิงหาคม 64                                             ดาวน์โหลด

เอกสาร เดือน กรกฎาคม 64                                            ดาวน์โหลด

 

ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19

covid 19 01

 

                              เอกสารคำขอเข้าร่วมโครงการ     

ประกาศโครงการ                                                                           ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมโครงการ                                                       ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสัญญา ฉุกเฉิน                                                                ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสัญญา สามัญทุกประเภท                                                   ดาวน์โหลด

                    หมายเหตุ : ใช้หนังสือยินยอมค้ำประกัน 1 ใบ ต่อ 1 คนค้ำ 

               เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.แบบฟอร์มคำขอเข้าร่วม 

2.บันทึกแนบท้ายสัญญาเงินกู้ของแต่ละสัญญา

3.สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ เท่ากับจำนวนที่ขอพักชำระหนี้

4.สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)

5.สลิปเงินเดือนล่าสุด

6.หนังสือยินยอมผู้ค้ำประกัน

7.สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน

8.สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)