ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

คำสั่งสหกรณ์ ปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 2563 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ชุดที่ 30 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้สามัญและสามัญพิเศษ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจจ่ายเช็คของสหกรณ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด