คำสั่งต่างๆของสหกรณ์ฯ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ชุดที่ 33 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ชุดที่ 32 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก ดาว์นโหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ชุดที่ 31 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสหกรณ์ ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการเลือกตั้ง ปี 2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปี 2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 2563 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ชุดที่ 30 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้สามัญและสามัญพิเศษ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจจ่ายเช็คของสหกรณ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด