ประกาศต่างๆสหกรณ์ฯ

วันที่ประกาศ

เรื่อง

อ่านประกาศ
14 มี.ค. 2561 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีนาคม 61 อ่านประกาศ
14 มี.ค. 2561

ประกาศกองทุนสวัสดิการสมาชิกสอ.สาธารณสุขไทยมีนาคม 2561

อ่านประกาศ
14 มี.ค. 2561 ประกาศกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสอ.สาธารณสุขไทย วาระพิเศษรับอายุเกิน 65 แต่ไม่เกิน 70 ปี  อ่านประกาศ
13 ม.ค.2561 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก อ่านประกาศ
6 มี.ค.2562 ประกาศขอยกเลิกประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น   อ่านประกาศ 
22 พ.ค.2562  ประกาศยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด   อ่านประกาศ 
13 เม.ย.2563  ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19   อ่านประกาศ 
16 เม.ย.2563 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)  อ่านประกาศ 
13 พ.ค.2563 ประกาศกำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)   อ่านประกาศ 
11 มิ.ย.2563 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี 2563  อ่านประกาศ 
10 พ.ย.2563 ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 รอบ 2 อ่านประกาศ 
11 พ.ย.2563 ประกาศผู้รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2564  อ่านประกาศ 
18 ก.พ.2564 ประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  อ่านประกาศ 
18 ก.พ.2564 ประกาศกำหนดวงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  อ่านประกาศ 
11 มิ.ย.2564  ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 รอบ 3  อ่านประกาศ  
13 ก.ค. 2564 ประกาศการจัดประเภทชั้นความลับข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล  อ่านประกาศ  
9 ก.ค. 2564 ประกาศรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564  อ่านประกาศ 
15 พ.ย. 2564 ประกาศช่องทาง วิธีการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน ของสมาชิก อ่านประกาศ 
2 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ประจำปี 2565 อ่านประกาศ 
 6 ม.ค.2565 ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   อ่านประกาศ  
14 ก.พ.2565 ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 รอบ 4  อ่านประกาศ 
14 ก.พ.2565 ประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 65  อ่านประกาศ  
15 ก.พ.2565 ประกาศซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่ม  อ่านประกาศ  
11 ก.ค.2565 ประกาศรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565  อ่านประกาศ 
11 ส.ค.2565 ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ อ่านประกาศ 
11 ส.ค.2565 ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิด อ่านประกาศ 
30 ก.ย.2565 ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 อ่านประกาศ
18 ต.ค.2565 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 อ่านประกาศ 
18 ต.ค.2565 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน สำหรับปีบัญชี 2566 อ่านประกาศ 
7 พ.ย.2565  ประกาศรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 ล้าน อ่านประกาศ 
7 พ.ย.2565 ประกาศหยุดทำการทางการเงิน เพื่อปิดปีบัญชี 2565  อ่านประกาศ 
11 พ.ย.2565 ประกาศประมูลขายทอดตลาดเครื่องใช้สำนักงาน ปี 2565 อ่านประกาศ 
12 ม.ค.2566 ประกาศรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2566  อ่านประกาศ 
29 ธค.2565 ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   อ่านประกาศ