ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

ประกาศสหกรณ์ ปี 2563

วันที่ประกาศ

เรื่อง

อ่านประกาศ
14 มี.ค. 2561 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีนาคม 61 อ่านประกาศ
14 มี.ค. 2561

ประกาศกองทุนสวัสดิการสมาชิกสอ.สาธารณสุขไทยมีนาคม 2561

อ่านประกาศ
14 มี.ค. 2561 ประกาศกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสอ.สาธารณสุขไทย วาระพิเศษรับอายุเกิน 65 แต่ไม่เกิน 70 ปี  อ่านประกาศ
13 ม.ค.2561 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก อ่านประกาศ
6 มี.ค.2562 ประกาศขอยกเลิกประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น    อ่านประกาศ 
22 พ.ค.2562  ประกาศยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด    อ่านประกาศ 
13 เม.ย.2563  ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19         อ่านประกาศ 
16 เม.ย.2563 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)       อ่านประกาศ 
13 พ.ค.2563 ประกาศกำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)         อ่านประกาศ 
11 มิ.ย.2563 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี 2563          อ่านประกาศ