ประกาศต่างๆสหกรณ์ฯ

วันที่ประกาศ

เรื่อง

อ่านประกาศ
14 มี.ค. 2561 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีนาคม 61 อ่านประกาศ
14 มี.ค. 2561

ประกาศกองทุนสวัสดิการสมาชิกสอ.สาธารณสุขไทยมีนาคม 2561

อ่านประกาศ
14 มี.ค. 2561 ประกาศกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสอ.สาธารณสุขไทย วาระพิเศษรับอายุเกิน 65 แต่ไม่เกิน 70 ปี  อ่านประกาศ
13 ม.ค.2561 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก อ่านประกาศ
6 มี.ค.2562 ประกาศขอยกเลิกประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น    อ่านประกาศ 
22 พ.ค.2562  ประกาศยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด    อ่านประกาศ 
13 เม.ย.2563  ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19   อ่านประกาศ 
16 เม.ย.2563 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)   อ่านประกาศ 
13 พ.ค.2563 ประกาศกำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)     อ่านประกาศ 
11 มิ.ย.2563 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี 2563      อ่านประกาศ 
10 พ.ย.2563 ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 รอบ 2     อ่านประกาศ 
11 พ.ย.2563 ประกาศผู้รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2564     อ่านประกาศ 
18 ก.พ.2564 ประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ          อ่านประกาศ 
18 ก.พ.2564 ประกาศกำหนดวงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ          อ่านประกาศ 
11 มิ.ย.2564  ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 รอบ 3           อ่านประกาศ